With God all things are possible!

องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า

“ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า ‘จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด’ ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน” (ลูกา 17:6)

ความเชื่อทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ ความรักและการนบนอบเชื่อฟังของสิ่งสร้างต่อองค์พระผู้สร้าง อยู่ที่ความเชื่อ ความไว้วางใจ และความรักที่สิ่งสร้างมีต่อองค์พระผู้สร้าง เมื่อเรามีความเชื่อ ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้ เมื่อเราเชื่อมั่นในพระผู้สร้าง ผู้ยิ่งใหญ่เหนือนายทั้งมวลของเราบนโลกใบนี้แล้ว สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ เพราะเมื่อเราเชื่อด้วยใจ ไม่ใช่ด้วยความคิดหรือเหตุผลที่มนุษย์ใช้เพื่อหักล้างความเชื่อนั้น เราก็มีหัวใจแห่งความเชื่อที่มีพระเจ้าครอบครองอยู่เต็มดวงใจ ทุกสิ่งจึงเป็นไปได้สำหรับผู้เชื่อ มีบทเพลงบทเพลงหนึ่ง ขับร้องไว้ตามข้อความในพระคัมภีร์ว่า

Possible (ลูกา 1:37)
“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ เธอพอจะจำได้ไหม ลูกาบทที่เท่าไหร่ ลูกาบทหนึ่งนั่นไง ข้อสามสิบเจ็ด แน่นอน พวกเรามาร้องด้วยกัน มาท่องด้วยกันดีกว่า ลูกาบทหนึ่งนั่นไงข้อสามสิบเจ็ดใช่เลย”

“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง ลูกของพระเจ้า กระทำไม่ได้”

มีบทความหนึ่งกล่าวเตือนใจคริสตชนว่า นายย่อมซื้อทาสมาด้วยทรัพย์ของตน ทาสจึงเป็นสมบัติของนายตน และทาสพึงปฏิบัติต่อนายด้วยความจงรักภักดี สำหรับทาสทุกสิ่งที่ทำนั้นคือหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในฐานะสมบัติของนาย แต่สำหรับมนุษย์ ผู้เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า เราได้รับยกย่องให้เป็นบุตรของพระองค์ในฐานะผู้เชื่อ ไว้วางใจและรักพระองค์ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว สิ่งที่เราพึงปฏิบัติต่อองค์พระผู้สร้าง จะยิ่งมิต้องปฏิบัติเหนือนายทั้งปวงบนโลกนี้หรอกหรือ เรามีความสุภาพ นบนอบต่อองค์พระผู้สร้างมากพอที่จะกล่าวว่า “ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น” หรือไม่

อาจารย์ท่านหนึ่งเคยเขียนบทภาวนาให้ข้าพเจ้าดังนี้ “ข้าพเจ้ารู้ว่าไม่ใช่กำลังของข้าพเจ้าแต่เป็นกำลังจากพระเจ้าผู้อยู่ภายในข้าพเจ้า พระองค์กำลังปฏิบัติภารกิจในชีวิตของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้า และความเชื่อนั้นดำรงชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ความเชื่อทำให้ข้าพเจ้าก้าวไปข้างหน้า เมื่อข้าพเจ้าได้เชื่อทุกสิ่งก็จะเป็นไปได้ เพราะสำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้า พระเจ้าทรงนำทางข้าพเจ้า พระองค์ทรงเดินไปกับข้าพเจ้า ทั้งยังทรงประทานสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้าพเจ้า ในพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เป้นไปไม่ได้”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s