ให้ความจริงชี้นำทาง

“ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา” (ยอห์น 18:37)

ข้าพเจ้าค้นหานิยามของคำว่า ความจริงในโลกออนไลน์ ก็พบความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปบ้างก็ว่า “ความจริงของคนหนึ่ง ก็อาจจะไม่ใช่ความจริงของอีกคนหนึ่งก็ได้” บ้างก็ว่า “ความจริงนั้นนิยามไม่ได้” แต่พระเยซูคริสตเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา” (ยอห์น 18:37)

ดังนั้นแล้วในฐานะคริสตชน ความจริงควรจะมาควบคู่กับความเชื่อ ทั้งนี้แล้วไม่ใช่ความเชื่อที่เลื่อนลอยไปมา แต่มีหลักฐานของความจริงปรากฏชัดเจนอยู่เสมอ ในถ้อยคำสอน ในแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้าที่เป็นความจริงแท้แน่นอน เมื่อคริสตชนอยู่ฝ่ายความจริง ฟังและปฏิบัติตามความจริงนั้น เราจึงมั่นใจได้ว่า เราเดินมาถูกต้องตามเส้นทางที่พระเยซูคริสตเจ้าได้นำทางไว้แล้ว

พระเยซูคริสตเจ้าตรัสว่า “เราเป็นหนทางความจริง และชีวิต ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา” (ยอห์น 14:6)

ในสังคมมนุษย์ หลายเหตุการณ์ทำให้เราแยกแยะความจริงได้ยากลำบาก แต่มโนธรรมของเราจะคอยชี้นำทางเราให้เราสัมผัสได้ว่า สิ่งใดคือความจริง และสิ่งใดเป็นความเท็จ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามโนธรรมของคริสตชน เป็นมโนธรรมที่ละเอียดอ่อนเพราะเราถูกบ่มเพาะมาจากพื้นฐานของความรัก เราจะสัมผัสได้ง่ายว่าสิ่งใดคือความจริง จากการยึดหลักคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน แต่ต้องด้วยใจที่ซื่อสัตย์ไม่โน้มเอียงด้วยเหตุผลส่วนตัวเช่นกัน ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกไม่พึงพอใจกับการกระทำของรุ่นพี่ท่านหนึ่ง ที่ดูเหมือนจะขาดเหตุผลในสิ่งที่ทำต่อผู้อื่นจริงๆ จนข้าพเจ้ารับไม่ได้ และรู้สึกขัดเคืองในใจยิ่งนัก ข้าพเจ้ากลับมารำพึงขอแสงสว่างจากพระเจ้า ให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงเหตุผลที่เขาทำเช่นนั้น ข้าพเจ้าพยายามปรับทัศนคติของข้าพเจ้าให้เป็นกลาง และพยายามมองมุมกลับกันว่าถ้าเราเป็นเขา จะทำอย่างไร แสงสว่างของพระเยซูคริสตเจ้า องค์ความจริง ส่องสว่างความจริงลงในใจข้าพเจ้าเสมอ ให้เหตุการณ์เลวร้ายทางความคิดต่อผู้อื่น แปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจ และการยอมรับมากยิ่งขึ้น

“พระองค์ทรงรักเรา และทรงปลดเรา ให้พ้นจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์” (วิวรณ์ 1:5)

ข้าฯ จะอยู่ เคียงข้าง ฝ่ายความจริง แม้บางสิ่ง จะเอียงเอน ให้โฉดเขลา
พระโลหิต ของพระคริสต์ นำทางเรา บาบใดเล่า กล้าเข้ามา นั้นไม่มี
มโนธรรม นำทาง ไม่ห่างจิต นำความคิด ความเป็นจริง ในโลกนี้
แบบอย่างองค์ ทรงฤทธิ์ นำชีวี ข้าฯ จึงมี ความจริงนี้ ชี้นำทาง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s